[K-Star]: 6 handsome Korean actors have sweet voices. Can you guess who are they

Sep 15, 2019

1. Yeo Jin Goo

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 1

 

 

2. Kim Woo Bin

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 2

 

 

3. Hyun Bin

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 3

 

 

4. Song Joong Ki

 

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 4

 

 

5. Ji Chang Wook

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 5

 

 

6. Gong Yoo

 

8 nam diễn viên Hàn nói như rót mật vào tai: Song Joong Ki, Ji Chang Wook được gọi tên 8

 

 

Comments
Comments